Павел Можаев (mevamevo) wrote,
Павел Можаев
mevamevo

 • Location:
 • Mood:

Taglibrumado kc. // Дневники и проч.

eo (запись на эсперанто):
Ekde la 10a studjaro de la lernejo (mi tiam estis, ŝajne, 14-jara) mi taglibrumas. Dum kelkaj jaroj mi faris tion, uzante skribilon kaj kajeron, sed ekde januaro 1998 (tiam mi estis jam studento de la unua jaro) mi faras tion perkomputile. La kajeroj kun malnovegaj enskriboj kuŝas hejme en skribotablo. Iam mi provis enkomputiligi ilin, sed dume sukcesis nur pri la plej unua. La komputilaj taglibroj troviĝas en aparta dosierujo, kaj mi ofte relegas iujn iliajn fragmentojn. Notindas, ke ekde januaro 2002 mi taglibrumas plene en Esperanto.

La tablibrumado okazas en stranga kaj eĉ, mi diru, perversa maniero, sed mi jam alkutimiĝis al tio. Ĉiuj redaktoj estas farataj per malnova dosier-administra programo Norton Commander (ho, kiel mi ŝatas ĝiajn bluajn panelojn - vidante ilin mi rememoras la odoron de mia plej unua komputilo kaj la tuton de la tiamaj impresoj kaj travivaĵoj). Ĝia redaktilo povas trakti la dosierojn nur ĝis 64-kb grandajn, tial la tuta taglibro konsistas el 18 dosieroj (la 19a estas jam preskaŭ finita). Facilas kalkuli, ke sume mi elproduktis jam preskaŭ 1,2 megabajtojn da rememoroj (fakte - eĉ pli, ĉar tiujn "organizitajn" taglibrerojn kompletigas multaj negrandaj "paralelaj" aldonaĵoj, kiuj estas enkomputiligoj de iuj okazaj notoj, faritaj sur hazardaj folioj: nemalofte la emocioj estis tiel fortaj, ke mi taglibrumis ankaŭ forŝire de la komputilo). Do, mi povas fieri, ke jam nun mi verkis relative dikan libron, kompareblan, ekzemple, al la Dostojevskij-a "Krimo kaj Puno".

Fakte, hodiaŭ min vizitis la ideo, ke la ofteco, kun kiu mi faras la taglibrajn enskribojn ege dependas de, mi diru, spirita aktiveco kaj viv-intenso de la koncerna vivo-parto. Analizante tion kaj rememorante la koncernajn viv-periodojn mi, eble, devas fari iujn konkludojn... Kaj jen sube la konciza statistiko por la 18 "oficialaj" (gardu vin kontraŭ falsaĵoj! :)) taglibreroj. Facile videblas, ke iuj periodoj estas tre fruktodonaj, dum la aliaj - preskaŭ vakuaj. Aparte notindas, ke la lastan (19an) taglibreron, kiu estas jam preskaŭ finita, mi kompletigis dum iom pli ol 2 monatoj - estas do evidente, ke mi ĉiel aktiviĝis, sed al kio kondukos tiu aktivado? Kiu vivos - tiu vidos...

1. Jan 1998 - Jun 1998
2. Jun 1998 - Aŭg 1998
3. Sep 1998 - Jan 1999
4. Jan 1999 - Jul 1999
5. Jul 1999 - Aŭg 1999 (ĉeso de la unua, 4-jara amo / окончание первой, 4-летней любви)
6. Aŭg 1999 - Dec 1999
7. Dec 1999 - Jan 2000
8. Jan 2000 - Maj 2000
9. Maj 2000 - Aŭg 2000
10. Aŭg 2000 - Nov 2000
11. Nov 2000 - Mar 2001
12. Mar 2001 - Sep 2001
13. Sep. 2001 - Jul 2002
14. Jul 2002 - Mar 2003
15. Mar 2003 - Feb 2005
16. Feb 2005 - Apr 2006
17. Apr 2006 - Maj 2008
18. Jul 2008 - Feb 2009
19. ...

ru (la blogero en la rusa):
Начиная с 10-го класса школы (мне тогда было, кажется 14 лет) я веду дневник. Несколько лет я делал это, используя ручку и тетрадку, но с января 1998 года (тогда я уже был студентом первого курса) я делаю это на компьютере. Тетради со старыми записями лежат дома в письменном столе. Как-то я пробовал перевести их в электронную форму, но пока справился только с самой первой. Компьютерные же записи лежат в особой папочке, и я часто их выборочно перечитываю. Стоит заметить, что с января 2002 года я веду дневник полностью на эсперанто.

Ведение дневника проходит у меня странным, я бы даже сказал, довольно извращённым способом. Все правки делаются в стареньком файловом менеджере Norton Commander (о, как я люблю его синенькие панельки - видя их, я вспоминаю запах своего самого первого компьютера и все тогдашние впечатления и события). Его внутренний редактор может работать с файлами лишь размером до 64 килобайт, поэтому весь дневник разбит на 18 файлов (19-й уже почти дописан). Легко подсчитать, что в сумме я выдал уже почти 1,2 мегабайта воспоминаний (по сути - даже больше, так как эти "организованные" фрагменты дневника дополняются многими небольшими "параллельными" довесками, которые представляют собой набранные мною случайные заметки, которые я делал на случайных листиках: нередко эмоции были такими сильными, что я вел дневник и в отрыве от компьютера). В общем, можно гордиться, что я уже сейчас написал довольно толстую книгу, сравнимую, скажем, с "Преступлением и наказанием" Достоевского.

Собственно, сегодня мне пришла мысль, что частота, с которой я делаю дневниковые записи в значительной мере зависит от, скажем так, духовной активности и напряжённости жизни в соответствующий её период. Анализируя это и вспоминая соответствующие жизненные периоды, я, наверное, должен делать какие-то выводы... Выше представлена кратенькая статистика по 18-ти "официальным" (остерегайтесь подделок! :)) фрагментам моего компьютерного дневника. Легко увидеть, что одни периоды были очень продуктивными, тогда как другие - практически пустыми. Стоит заметить, что последний (19-й) фрагмент практически закончен за 2 с небольшим последних месяца - очевидно, что я на подъёме, но что будет там, на вершине? Поживём-увидим...
Tags: en esperanto, vivo, жизнь, из прошлого
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your IP address will be recorded 

 • 4 comments