Аватара 2013

La unuaj impresoj pri la IJK / Первые впечатления об IJK

    eo:
Indas, dum ankoraŭ freŝas la rememoroj, almenaŭ skize priskribi miajn impresojn pri la ĵus okazinta IJK. Plej verŝajnas, ke mi ankoraŭ blogumos pri tio (kaj ankaŭ montros iom da pliaj fotoj), sed ĉi-foje mi penu fari almenaŭ superrigardon pri la temo. Al kiu estas interesaj miaj impresoj - tiu estas bonvena en la kaŝparto. Sur la foto estas jOmO kaj mi kun mia ŝamana tamburino :).

    ru:
Стоит, пока ещё свежи воспоминания, хотя бы кратко описать мои впечатления о только что закончившемся IJK. Весьма вероятно, что я ещё буду писать о нём (а также покажу ещё фото), но сейчас я постараюсь дать хотя бы обзорную картину. Кому интересны мои впечатления - прошу под кат. На фото - jOmO (французский исполнитель Жан-Марк Леклерк) и я со своим шаманским бубном :).


    eo:
La ĝenelaraj impresoj pri la aranĝo estas ja pozitivaj (nu, ja malfacilus atendi ion alian). Tamen, se esti objektiva, evidentas ja, ke kaj la preparlaboroj, kaj la surloka organizado estis ne sufiĉe bonaj. La fakto, ke la ĉefa motoro de la organiza teamo, Mikaelo Lineckij, kelkajn semajnojn antaŭ la kongreso estis trafita de la kor-atako kaj ne povis partopreni la aranĝon tute ne senkulpigas la organizantojn.

Unue, pri la kongresejo. Ĝi ja evidente ne estis plej bona. Iuj eksterlandanoj plendis, ke ĝi troviĝas iom for de la centro, tamen, laŭ mi tio estis la plej malgranda problemo. La loĝkondiĉoj estis sufiĉe bonaj, kvankam la manko de kontaktilingoj en la ĉambroj estis iom perpleksa eĉ por tiel hardita sovetia homo, kiel mi. La plej evidenta miso estis manko de la granda halo - en la najbara lernejo ĝi ja estis, sed oni uzis ĝin nur 2-foje: por mia koncerto kaj por la prezentado de iuj ukrainaj muzikaj grupoj. La ceteraj amasaj kunvenoj okazis en mezgranda ĉambro preskaŭ sen seĝoj (oni sidis surplanke), kiu povis akcepti maksimume 100 homojn (sub la kondiĉo, ke ili premiĝas unu al la alia). Drinkejo estis nur vendejo de alkoholaĵoj - tute senetosa. La gufujo simple mankis eĉ malgraŭ la fakto, ke iun vestibleton oni ja baptis gufujo. Apud la kongresejo estis mezgranda stadiono, sed ĝi estis tiel neprizorgita kaj denskovrita de herboj, ke la sola programero, kiu okazis tie, estis la prezento de la ukrainaj popolaj ritoj kaj fajra spektaĵo (la anoncitan futbalan matĉon inter Ukrainio kaj la Cetera Mondo oni okazigis sur alia ludkampo, tamen ĝia kvalito estis ne multe pli bona). Feliĉe, almenaŭ la duŝejoj en la domo funkciis seninterrompe, kvankam sen la varma akvo, kio estis ŝoko por multaj eksterlandanoj. Nu, mi tute ne zorgis pri tio, ĉar la terura kieva varmego devigis min kelkfoje tage fari nur malvarman duŝon.

Plia miso estis tio, ke en la domo, kie okazis la kongreso, loĝis ankaŭ multaj flankaj personoj, kiuj rifuzis kredi, ke apud ili okazos io vere grava. Pro tio, ke la neoficiala "nokta" programo daŭris minimume ĝis la 3a horo, kelkaj malkontentuloj eĉ provis aranĝi konfliktetojn (unufoje oni eĉ vokis policon), tamen, ŝajne, malsukcese. Do, neniu suferis, sed la etoso estis iom fuŝita.

    ru:
Общие впечатления о мероприятии, конечно, положительные (трудно было бы ожидать чего-то другого). Однако, если быть объективным, очевидно, что и подготовительные работы, и организация на месте были недостаточно хороши. Тот факт, что мозг и душа команды организаторов, Михаил Линецкий, за несколько недель до конгресса слёг с инфарктом и не мог принимать участия, ничуть не оправдывает организаторов.

Итак, сначала о базе. Она явно была не самой лучшей. Отдельные иностранцы жаловались, что она находится довольно далеко от центра, однако, это, как по мне, было самой маленькой проблемой. Условия в комнатах были вполне хорошими, однако отсутствие розеток несколько озадачило даже такого закалённого "советского человека", как я. Самым явным недостатком было отсутствие большого зала - в соседней школе он был, но его использовали лишь два раза - для моего концерта и для презентации каких-то украинских музыкальных групп. Все прочие массовые собрания проходили в комнате среднего размера почти без стульев (народ сидел на полу), которая могла вместить максимум 100 человек (при условии, если те будут прижаты друг к другу). Бар был лишь местом продажи алкоголя - совершенно без необходимой атмосферы. Гуфуйо вообще не было, даже несмотря на то, что вестибюльчик у входа и получил это название. Рядом с базой был средних размеров стадион, однако, настолько запущенный и заросший травой, что единственным мероприятием, которое там проводилось, стала презентация украинских народных ритуалов и файер-шоу (заявленный футбольный матч между Украиной и Прочим Миром провели на другом поле, однако, его качество было не намного лучше). К счастью, по крайней мере душевые работали без перебоев, хоть и без горячей воды, что для многих иностранцев было шоком. Ну, мне было по фиг, так как жуткая киевская жара заставляла меня принимать несколько раз в день исключительно холодный душ.

Ещё одним недостатком было то, что в здании, где проходил конгресс, жило ещё множество совершенно левых людей, которые отказывались верить, что по соседству с ними происходит что-то действительно важное. Из-за того, что неофициальная "ночная" программа затягивалась минимум до трёх часов ночи, несколько недовольных даже пытались устраивать небольшие скандалы (один раз даже с вызовом милиции), однако, кажется, без особого успеха. В общем, никто не пострадал, но настроение было несколько испорчено.
Nia kongresejo / Наша база.


La stadiono ĉe la kongresejo / Стадион у базы


La tendarejo de la ŝparemuloj / Палаточный городок (там жили любители сэкономить)


La prezento de la popolaj ritoj / Презентация украинских национальных обычаев


Momento de la futbala matĉo; Japanio atakas! / Момент футбольного матча; Япония отакуе!


La homoj etosumas sur la ŝtuparo / Народ тусит на лестнице при входе


La halo por la komunaj programeroj (ŝajne, okazas la koncerto de Platano) / Зал для общих мероприятий (кажется, сейчас проходит концерт Platano)

    eo:
Koncerne la programon. Unuavide ĝi estis sufiĉe riĉa, tamen por mi mem (mi konfesu!) tiu ĉi kongreso estis la plej loza el ĉiuj jam vizititaj. Krom la vesperajn koncertojn mi vizitis preskaŭ nenion, do ne povas adekvate pritaksi la programon. Dum la ekskursa tago mi havis mian propran programon (vizitis la librobazaron "Petrovka" kaj kelkajn ĉiam vizitendajn lokojn en la centro de la urbo, i.a., la manĝejon "Zdorovenki buli"), do ne povas diri, ĉu la ekskursoj estis bone organizitaj kaj aranĝitaj. Dum la sporta tago mi matene iom partoprenis la ŝakturniron (unu partion mi malvenkis, unu - venkis, kaj la tria estis nula) kaj post la tagmezo iris al la apuda parko Teofanio, kie mi eĉ iom ludis volejbalon. Poste okazis la promesita futbala matĉo, kiun mi partoprenis tamen nur kiel fotisto.

Tamen ja nepras diri, ke la organizantoj evidente sukcesis pri la koncerta programo - la aranĝon partoprenis sufiĉe multaj interesaj kaj popularaj kantistoj - jOmO, Martin Wiese (de Persone), Platano (de Pafklik), Ĵomart kaj Nataŝa, Mikaelo Bronŝtejn, Sergeo Straŝnenko, Helena Melnikova... Nu ankaŭ mi kaj Paŭlo Grebenjuk ne estis troaj en tiu kompanio. Do, indas diri sinceran dankon al la organizantoj minimume pro tiu stelula partoprenantaro.

    ru:
В отношении программы. На первый взгляд она была довольно богатой, однако, для меня лично (признаюсь!) этот конгресс был самым расслабленным из всех уже посещённых. Кроме вечерних концертов я не посещал практически ничего, так что не могу оценить всю программу адекватно. В экскурсионный день у меня была своя программа (я посетил книжный рынок Петровку и некоторые особо злачные места в центре, Которые-Нельзя-Не-Посетить, в том числе и столовую "Здоровеньки були"), так что не могу сказать, насколько хорошо были организованы и проведены эти экскурсии. В спортивный день я утром принял небольшое участие в шахматном турнире (одну партию проиграл, одну выиграл, одну свёл к ничьей), а после обеда пошёл в близко расположенный парк Феофания, где даже немного поиграл в волейбол. Потом состоялся обещанный футбольный матч, на котором я, однако, играл лишь как фотограф.

Тем не менее, непременно следует сказать, что организаторам определённо удалась концертная программа - мероприятие посетило множество интересных и популярных исполнителей - jOmO, Мартин Визе (из рок-группы "Persone"), Platano (из рэп-группы "Pafklik"), Жомарт и Наташа, Михаил Бронштейн, Сергей Страшненко, Елена Мельникова... Ну, я и Паша Гребенюк тоже не были лишними в этой компании. В общем, однозначно следует сказать искреннее спасибо организаторам хотя бы за этот звёздный состав.
Metiejo pri iu popolstila manfarado / Мастер-класс о каком-то украинском рукоделии


Ŝajne, instruado de iuj kantoj / Кажись, тут учат каким-то песням


Iu japana prezentaĵo / Презентация чего-то японского


Ĵomart kaj Nataŝa / Жомарт и Наташа (дуэт из Швеции, в прошлом - наши люди :)).


Martin Wiese / Мартин Визе (Швеция, рок-группа "Persone")


Sergeo Straŝnenko / Сергей Страшненко (Латвия)


Mikaelo Bronŝtejn kaj Sergeo Straŝnenko (la biero estas nur rekvizito :)) / Михаил Бронштейн и Сергей Страшненко (пиво тут является лишь реквизитом :))


jOmO koncertas / Выступает jOmO (Жан-Марк Леклерк)


Platano el "Pafklik" / Platano из рэп-группы "Pafklik"


La halo dum iu koncerto (ŝajne, de Platano) / Зал во время какого-то концерта (кажется, Platano)


La halo dum la koncerto de jOmO / Зал во время концерта jOmO


La halo dum la koncerto de jOmO / Зал во время концерта jOmO


La nokta diskoteko / Ночная дискотека


La kongresa standardo estas transdonata al la reprezentantoj de la sekva IJK-lando / Флаг конгресса передаётся представителям страны, которая будет принимать IJK в следующем году

    eo:
Nu kaj laste - iom da galo. La surloka organizado estis ja fuŝa. La organizantoj estis perfekte nevideblaj (sufiĉas nur diri, ke la tutan organizan teamon oni povis ekvidi nur en la lasta ferma vespera koncerto). La registriĝo komenciĝis nur en la dua tago de la kongreso. En la unua tago la vespermanĝo estis prokrastita je preskaŭ unu horo pro iu organiza fuŝo. La program-tabulo estis neklara kaj ĉiam ŝanĝis sian aspekton. Sed la plej tranĉa (por mi!) fuŝo okazis dimanĉe, kiam devis okazi mia komuna koncerto kun Paŭlo Grebenjuk. Sabate vespere mi kontrolis, ke en la programo estis indikitaj koncerto de Ĵomart kaj Nataŝa je la 20-a horo kaj la nia - je la 22-a; en ordo. Sed dimanĉe vespere je la 20-a horo mi, Ĵomart, Nataŝa kaj Martin Wiese eksciis (unu de la alia, NE de la organizantoj!) ke ni ĉiuj koncertos samvespere. Fek, estas la unua fojo, kiam mi mem estis devigita skribi la anoncon por la programtabulo pri tio, ke okazos la koncerta maratono kun mia persona partopreno (komence koncertis Ĵomart kaj Nataŝa, poste Martin, kaj poste - ni). Kompreneble, nia koncerto pasis iom malpli energie, ol mi esperis (kaj ni, kaj la publiko estis jam lacigitaj), sed tamen ni pli-malpli sukcesis (pli da informoj ankoraŭ sekvos).

    ru:
Ну и напоследок - немножко дёгтя. Организация самого мероприятия была, скажем честно, халтурной. Организаторы были совершенно невидимы (достаточно сказать, что всю орг. команду мы увидели лишь на последнем закрывающем вечере). Регистрация началась только на второй день конгресса. В первый день ужин был задержан почти на час из-за каких-то глюков. Доска объявлений была малопонятной и постоянно меняла свой вид. Но самый болезненный (для меня!) прокол случился в воскресенье, когда должен был состояться наш общий концерт с Пашей Гребенюком. В субботу вечером я проверил, что в программе указаны концерт Жомарта и Наташи в 20 часов и наш - в 22 часа; без проблем. Но в воскресенье вечером в 20 часов я, Жомарт, Наташа и Мартин Визе узнали (друг от друга, НЕ от организаторов!), что мы все будем выступать в один и тот же вечер. Млять, впервые в жизни мне пришлось самому писать объявление о "концертном марафоне" с моим собственным участием (сначала выступили Жомарт и Наташа, потом Мартин, а потом - мы). Разумеется, наш концерт прошёл несколько менее энергично, чем я надеялся (и мы, и публика были уже уставшими), но мы, однако, выступили более-менее успешно (подробности ещё воспоследствуют).
La verda popolo atendas la unuan vespermanĝon / Народ терпеливо ждёт первый ужин


La drinkejo / Наша пивная

    eo:
Pliaj interesaĵoj kaj detaloj/fotoj pri la kongreso ankoraŭ sekvos!

    ru:
В блоге будет и ещё информация/детали/фото о конгрессе!

  • Current Location: дома
  • Current Mood: хорошее
Re: IJK
Вместо того, чтобы "доказывать" негатив, намного умнее было бы присоединиться к команде и добиваться позитива. Имхо, вина на значительной части негатива, который в итоге вышел, лежит как раз на тех, кто игнорировал конгресс.

Но и сами организаторы, конечно, тоже накосячили, тут вопросов нет.
Re: IJK
Доказано не мной, если в мой огород камень :)
По поводу присоединения к команде - чтобы судить о чьих-то возможностях, надо знать о них.
По крайней мере, я стараюсь не браться за вещи, которые не смогу делать в соответствии со своими ко мне требованиями.

Разумеется, если кто и накосячил, это не те люди, которые не делали конгресс. Поэтому че на них сваливать то?
Разве не правильно изначально сделать команду, а потом командой предложить проект?

Разумеется, отгребает за ошибки тот, кто что-то делает.
Так же, как и лавры за успехи вправе пожинать тот, кто что-то делал для этих успехов.


Re: IJK
Я не то, чтобы кидаться камнями, но против брюзжания как такового (а в первой фразе вашего предыдущего комментария мне лично услышолось именно бесполезное брюзжание по типу "ну вот, мы ведь говорили и знали заранее").

Я конгресса были вполне неплохие возможности и перспективы. Я был за этот конгресс и помогал, чем мог (но так как мог мало, то и помог, разумеется, мало). Как оказалось, далеко не все возможности были использованы. Тем не менее, конгресс прошёл, кто-то получил удовольствие, а кто-то - бесценный опыт. В самом дурацком положении, как мне кажется, оказались именно те, кто "продинамил" конгресс из-за идейных "самидеанистских" соображений :).
Re: IJK
Вам, Паша, слышится то, что Вы хотите слышать.
Будете продолжать в том же духе - рискуете вообще перестать слышать кого-то, кроме себя.
Если Вы внимательно читали все, что я писал, Вы бы увидели, что я писал также и о позитиве Конгресса, и о ценности вклада тех, кто его делал.
Все расставит на места время.
Оно будет видно потом, кто что для себя вынес из Конгресса, и кто чему смог научиться.
Re: IJK
Если я неправильно понял первые три строчки самого первого комментария, то прошу меня простить. В любом случае, это не повод делать глобальные пророчества по поводу моего будущего.
Re: IJK
Если бы функционеры УкрЭА хотя бы не мешали Линецкому - уже было бы замечательно.
Но зайдманы, ковтонюки и бессовестно используемые ими в качестве расходного материала погорелые и филатовы (и фальшивые мёртвые души, от имени которых голосовалось смещение Линецкого) делали всё, чтобы сорвать конгресс. Во всяком случае, инфаркт Линецкого - это их "заслуга".

А если сейчас Украина «не готова к проведению IJK» - как будто, если ничего не делать, через несколько лет что-то улучшится?
А ведь УкрЭА не делает ничего, зато очень активно чистит свои ряды от тех, кто делает дело, но недостаточно "расово чист". Остаются лишь щирые и свидомые, даром что ни черта не делают...

Топить памятники - это Э-агадо? Как минимум, деньги можно было использовать рациональнее. Концерты и турпоходы, на которых не звучит ни слова на э-о - это Э-агадо? Спектакли бездарных самодеятельных режиссёров, которые, польстившись на обещанную им Зайдманом международную известность, согласились поставить что-то на э-о, по-попугайски? Когда плохие актёры произносят заученный текст (ещё и криво переведённый), не понимая его - это жалкое зрелище...
Re: IJK
В целом согласен, но, Валентин, прошу быть несколько менее резким в выражениях.

А топить памятники - это да, уникальное ноу-хау от Ефима, понять которое я вот уже несколько лет не могу :).
Re: IJK
Валентин, вы случайне не пишете тексты для пропагандистской литературы? :)
Кстати, журналистов многие не любят именно за такие вещи - выплеснуть ушат знамо чего, а потом отмывайтесь.

Мне не то, чтобы очень хочется с вами поговорить обо всем, что вы написали, но, видимо,
для читателей данной ветки комментариев таки придется.
1) Откуда в УкрЭА админресурс, чтобы помешать энергичным, активным, ответственным людям нормально провести в Украине такое замечательное мероприятие, как IJK? В чем состояла война функционеров УкрЭА с командой IJK?
2) А вы в курсе, что написав то, что вы пишете о Погорелой и Филатовой, вы их унижаете? Уверены, что у них нет своего понимания того, что хорошо и плохо? Думаете, что у них нет своего мнения? Думаете, что люди будут хорошо думать о вас, если вы так отзываетесь о других?
3) Валентин, ну зачем вы снова возвращаетесь к "фальшивых мертвым душам" (прикольно, мало того, что "фальшивые", так еще и "мертвые")? Я же уже пояснял вам в dissendolisto: Марина Филатова была делегирована на Конгресс вполне живыми людьми, по их доброй воле, что было формализовано документом от Клуба.
4) О каком расизме вы говорите? Где расизм? В УкрЭА? Вы вообще русским языком владеете? Что такое расизм - вы вполне знаете? По какому признаку выделяете расы в УкрэА? Паша, к Вам обращаюсь: это что, про расы, правда?
5) Ваши прочие оценки, Валентин, оставлю на вашей совести. В конце концов, каждый может оценивать людей, вещи, события так, как он способен это делать...

По поводу взаимоотношений УкрЭА и команды IJK, могу только сказать, что в любых взаимоотношениях есть две стороны. Они обе несут ответственность за содержание данных взаимоотношений.
Но что-то не очень перспективным началом сотрудничества для IJK мне представляется объявление в рамках Конгресса УкрЭА о фальсификации выборов, узурпации власти & демарш из УкрЭА, как будто УкрЭА - это ООО имени президента УкрЭА.
Далеко не каждый это проглотит и согласится быть в одной команде с людьми, которые открыто обвиняют вас в обмане.

Это я все к тому, чтобы попытаться осветить ситуацию объективно.

Паша, сорри за длинный камент, но не согласиться с Валентином "кратко и в целом" у меня не получилось.
Re: IJK
Константин, а ведь 20 лет назад ты был порядочным человеком... Или только казался?

Нет, тексты для пропагандистской литературы я не пишу. Но когда мерзавцы нападают на честных людей - не могу молчать.

1. Кто только что (на листе украинских э-истов) сокрушался, что дескать была бы команда организаторов многочисленнее - конгресс бы прошёл (ещё) лучше? А кто несколько месяцев назад на том же листе кричал, что Украина "не готова" к ИЙК, поэтому никак нельзя допускать его проведение сейчас? И соответственно, всячески мешал подготовке.
Конгресс всё-таки удался, несмотря на все ваши происки, поэтому ты и Погорелая быстренько сменили линию поведения, надеясь "сохранить лицо".

2. Они сами себя унизили бесчестным поведением. А я лишь назвал вещи своии именами. Непорядочных людей - непорядочными, что есть объективный и прискорбный факт. Мнение же НЕПОРЯДОЧНЫХ людей обо мне - мне неинтересно.

Филатова минимум 15 лет не участвовала ни в каких э-мероприятиях. Не до того было - осуществляла главную мечту своей жизни. Для этого ей понадобилось в кратчайший срок поглупеть - она с этим успешно справилась. Заполошной истеричкой она была всегда - идеальный объект для манипулирования.

3. Ещё раз. На конгрессе от бердянского клуба было подано 5 голосов за смещение Линецкого. Ты, очевидно, выразил своё мнение (хотя скорее всего тоже - не своё, но так и быть, поверю). Филатова - абсолютно не разбирается в реалиях э-движения, но весьма внушаема. И три абсолютно неизвестных имени. Допускаю, что это живые люди (чьи-то приятели), но никогда не участвовавшие в э-движении и наверняка не владеющие языком. Я спрашивал на листе - может ли хоть кто-то подтвердить реальность этих людей в качестве э-истов. Никто не подтвердил.
А бумага всё стерпит, мы знаем, как у нас и у вас выбирают депутатов и президентов...

4. Ну не "расизм", конечно, но украинский национализм явно прёт. Мне ситуации в Тарханкуте-2008 хватило, чтобы прочувствовать. Перед э-истами из разных стран, когда 100% владеет э-о и порядка 90% владеет русским - демонстративно говорить по-украински и не озаботиться переводом, не обращать внимание на ропот аудитории - это как? В конце концов мне, "клятому москалю", пришлось синхронно переводить с украинского на э-о, чтобы спасти программу.

5. Да, всё на моей совести. Потому что у меня совесть ЕСТЬ. В отличие от тебя или Зайдмана и прочих.

Да, вас открыто обвинили в обмане, потому что обман был налицо. А чего стоит отказ принимать взносы у тех, кто не нравится новому правлению? Чтобы потом посчитать их выбывшими из членов. А два устава одновременно - это как? Каждый раз выбираете тот, по которому вам удобнее?

И не тебе говорить об объективности...
Re: IJK
Валентин, в принципе, я ожидал что-то подобное от вас прочитать :)

О себе много чего нового узнал. А так вообще не слишком познавательно получилось.
Как было куча голой грязи и злости, так оно и осталось.

Отдельно попытаюсь ответить по поводу украинского национализма, т.к. это проблема более общая.
Вы что, не знаете, что проявлений российского национализма, как самоутверждения некоторых россиян в качестве представителей доминантной нации, тоже не так уж мало?
Так если такая фигня есть и в Украине, и в России, чего уж в чужом глазу соринку искать?

Ну да есть у некоторых вывих в сторону культа родного языка, и люди с этим перегибают. Но вообще в последние годы отношение к россиянам и русскоязычным украинцам в Украине, в целом, стало более толерантным, в частности в Западной Украине. Верно также и то, что в любоей семье - не без урода.
То, что на национализме и в Украине, и в России делается политика, тоже не должно удивлять.

Но не надо все это валить в кучу с Эсперанто-движением. Нет сейчас в УкрЭА никакой националистической идеологии.
Re: IJK
Грязь развели вы, я лишь указал на её наличие. Так что, воровать - нормально, а назвать вора вором - преступление?

> Вы что, не знаете, что проявлений российского национализма, как самоутверждения некоторых россиян в качестве представителей доминантной нации, тоже не так уж мало?

Ага, "сам дурак" / "а у вас негров линчуют!"
Хотя бы один пример "проявления российского национализма" в эсперанто-движении, на _международной_ эсперанто-встрече - в студию!

Про политику согласен, про нормальное отношение к русским со стороны нормальных людей - тоже, как-никак приезжаю регулярно, верю своим глазам, а не СМИ.

Но какое это имеет отношение к травле Линецкого??
Re: IJK
Специально для подобных случаев и держу...