Аватара 2013

La unuaj impresoj pri la IJK / Первые впечатления об IJK

    eo:
Indas, dum ankoraŭ freŝas la rememoroj, almenaŭ skize priskribi miajn impresojn pri la ĵus okazinta IJK. Plej verŝajnas, ke mi ankoraŭ blogumos pri tio (kaj ankaŭ montros iom da pliaj fotoj), sed ĉi-foje mi penu fari almenaŭ superrigardon pri la temo. Al kiu estas interesaj miaj impresoj - tiu estas bonvena en la kaŝparto. Sur la foto estas jOmO kaj mi kun mia ŝamana tamburino :).

    ru:
Стоит, пока ещё свежи воспоминания, хотя бы кратко описать мои впечатления о только что закончившемся IJK. Весьма вероятно, что я ещё буду писать о нём (а также покажу ещё фото), но сейчас я постараюсь дать хотя бы обзорную картину. Кому интересны мои впечатления - прошу под кат. На фото - jOmO (французский исполнитель Жан-Марк Леклерк) и я со своим шаманским бубном :).


    eo:
La ĝenelaraj impresoj pri la aranĝo estas ja pozitivaj (nu, ja malfacilus atendi ion alian). Tamen, se esti objektiva, evidentas ja, ke kaj la preparlaboroj, kaj la surloka organizado estis ne sufiĉe bonaj. La fakto, ke la ĉefa motoro de la organiza teamo, Mikaelo Lineckij, kelkajn semajnojn antaŭ la kongreso estis trafita de la kor-atako kaj ne povis partopreni la aranĝon tute ne senkulpigas la organizantojn.

Unue, pri la kongresejo. Ĝi ja evidente ne estis plej bona. Iuj eksterlandanoj plendis, ke ĝi troviĝas iom for de la centro, tamen, laŭ mi tio estis la plej malgranda problemo. La loĝkondiĉoj estis sufiĉe bonaj, kvankam la manko de kontaktilingoj en la ĉambroj estis iom perpleksa eĉ por tiel hardita sovetia homo, kiel mi. La plej evidenta miso estis manko de la granda halo - en la najbara lernejo ĝi ja estis, sed oni uzis ĝin nur 2-foje: por mia koncerto kaj por la prezentado de iuj ukrainaj muzikaj grupoj. La ceteraj amasaj kunvenoj okazis en mezgranda ĉambro preskaŭ sen seĝoj (oni sidis surplanke), kiu povis akcepti maksimume 100 homojn (sub la kondiĉo, ke ili premiĝas unu al la alia). Drinkejo estis nur vendejo de alkoholaĵoj - tute senetosa. La gufujo simple mankis eĉ malgraŭ la fakto, ke iun vestibleton oni ja baptis gufujo. Apud la kongresejo estis mezgranda stadiono, sed ĝi estis tiel neprizorgita kaj denskovrita de herboj, ke la sola programero, kiu okazis tie, estis la prezento de la ukrainaj popolaj ritoj kaj fajra spektaĵo (la anoncitan futbalan matĉon inter Ukrainio kaj la Cetera Mondo oni okazigis sur alia ludkampo, tamen ĝia kvalito estis ne multe pli bona). Feliĉe, almenaŭ la duŝejoj en la domo funkciis seninterrompe, kvankam sen la varma akvo, kio estis ŝoko por multaj eksterlandanoj. Nu, mi tute ne zorgis pri tio, ĉar la terura kieva varmego devigis min kelkfoje tage fari nur malvarman duŝon.

Plia miso estis tio, ke en la domo, kie okazis la kongreso, loĝis ankaŭ multaj flankaj personoj, kiuj rifuzis kredi, ke apud ili okazos io vere grava. Pro tio, ke la neoficiala "nokta" programo daŭris minimume ĝis la 3a horo, kelkaj malkontentuloj eĉ provis aranĝi konfliktetojn (unufoje oni eĉ vokis policon), tamen, ŝajne, malsukcese. Do, neniu suferis, sed la etoso estis iom fuŝita.

    ru:
Общие впечатления о мероприятии, конечно, положительные (трудно было бы ожидать чего-то другого). Однако, если быть объективным, очевидно, что и подготовительные работы, и организация на месте были недостаточно хороши. Тот факт, что мозг и душа команды организаторов, Михаил Линецкий, за несколько недель до конгресса слёг с инфарктом и не мог принимать участия, ничуть не оправдывает организаторов.

Итак, сначала о базе. Она явно была не самой лучшей. Отдельные иностранцы жаловались, что она находится довольно далеко от центра, однако, это, как по мне, было самой маленькой проблемой. Условия в комнатах были вполне хорошими, однако отсутствие розеток несколько озадачило даже такого закалённого "советского человека", как я. Самым явным недостатком было отсутствие большого зала - в соседней школе он был, но его использовали лишь два раза - для моего концерта и для презентации каких-то украинских музыкальных групп. Все прочие массовые собрания проходили в комнате среднего размера почти без стульев (народ сидел на полу), которая могла вместить максимум 100 человек (при условии, если те будут прижаты друг к другу). Бар был лишь местом продажи алкоголя - совершенно без необходимой атмосферы. Гуфуйо вообще не было, даже несмотря на то, что вестибюльчик у входа и получил это название. Рядом с базой был средних размеров стадион, однако, настолько запущенный и заросший травой, что единственным мероприятием, которое там проводилось, стала презентация украинских народных ритуалов и файер-шоу (заявленный футбольный матч между Украиной и Прочим Миром провели на другом поле, однако, его качество было не намного лучше). К счастью, по крайней мере душевые работали без перебоев, хоть и без горячей воды, что для многих иностранцев было шоком. Ну, мне было по фиг, так как жуткая киевская жара заставляла меня принимать несколько раз в день исключительно холодный душ.

Ещё одним недостатком было то, что в здании, где проходил конгресс, жило ещё множество совершенно левых людей, которые отказывались верить, что по соседству с ними происходит что-то действительно важное. Из-за того, что неофициальная "ночная" программа затягивалась минимум до трёх часов ночи, несколько недовольных даже пытались устраивать небольшие скандалы (один раз даже с вызовом милиции), однако, кажется, без особого успеха. В общем, никто не пострадал, но настроение было несколько испорчено.
Nia kongresejo / Наша база.


La stadiono ĉe la kongresejo / Стадион у базы


La tendarejo de la ŝparemuloj / Палаточный городок (там жили любители сэкономить)


La prezento de la popolaj ritoj / Презентация украинских национальных обычаев


Momento de la futbala matĉo; Japanio atakas! / Момент футбольного матча; Япония отакуе!


La homoj etosumas sur la ŝtuparo / Народ тусит на лестнице при входе


La halo por la komunaj programeroj (ŝajne, okazas la koncerto de Platano) / Зал для общих мероприятий (кажется, сейчас проходит концерт Platano)

    eo:
Koncerne la programon. Unuavide ĝi estis sufiĉe riĉa, tamen por mi mem (mi konfesu!) tiu ĉi kongreso estis la plej loza el ĉiuj jam vizititaj. Krom la vesperajn koncertojn mi vizitis preskaŭ nenion, do ne povas adekvate pritaksi la programon. Dum la ekskursa tago mi havis mian propran programon (vizitis la librobazaron "Petrovka" kaj kelkajn ĉiam vizitendajn lokojn en la centro de la urbo, i.a., la manĝejon "Zdorovenki buli"), do ne povas diri, ĉu la ekskursoj estis bone organizitaj kaj aranĝitaj. Dum la sporta tago mi matene iom partoprenis la ŝakturniron (unu partion mi malvenkis, unu - venkis, kaj la tria estis nula) kaj post la tagmezo iris al la apuda parko Teofanio, kie mi eĉ iom ludis volejbalon. Poste okazis la promesita futbala matĉo, kiun mi partoprenis tamen nur kiel fotisto.

Tamen ja nepras diri, ke la organizantoj evidente sukcesis pri la koncerta programo - la aranĝon partoprenis sufiĉe multaj interesaj kaj popularaj kantistoj - jOmO, Martin Wiese (de Persone), Platano (de Pafklik), Ĵomart kaj Nataŝa, Mikaelo Bronŝtejn, Sergeo Straŝnenko, Helena Melnikova... Nu ankaŭ mi kaj Paŭlo Grebenjuk ne estis troaj en tiu kompanio. Do, indas diri sinceran dankon al la organizantoj minimume pro tiu stelula partoprenantaro.

    ru:
В отношении программы. На первый взгляд она была довольно богатой, однако, для меня лично (признаюсь!) этот конгресс был самым расслабленным из всех уже посещённых. Кроме вечерних концертов я не посещал практически ничего, так что не могу оценить всю программу адекватно. В экскурсионный день у меня была своя программа (я посетил книжный рынок Петровку и некоторые особо злачные места в центре, Которые-Нельзя-Не-Посетить, в том числе и столовую "Здоровеньки були"), так что не могу сказать, насколько хорошо были организованы и проведены эти экскурсии. В спортивный день я утром принял небольшое участие в шахматном турнире (одну партию проиграл, одну выиграл, одну свёл к ничьей), а после обеда пошёл в близко расположенный парк Феофания, где даже немного поиграл в волейбол. Потом состоялся обещанный футбольный матч, на котором я, однако, играл лишь как фотограф.

Тем не менее, непременно следует сказать, что организаторам определённо удалась концертная программа - мероприятие посетило множество интересных и популярных исполнителей - jOmO, Мартин Визе (из рок-группы "Persone"), Platano (из рэп-группы "Pafklik"), Жомарт и Наташа, Михаил Бронштейн, Сергей Страшненко, Елена Мельникова... Ну, я и Паша Гребенюк тоже не были лишними в этой компании. В общем, однозначно следует сказать искреннее спасибо организаторам хотя бы за этот звёздный состав.
Metiejo pri iu popolstila manfarado / Мастер-класс о каком-то украинском рукоделии


Ŝajne, instruado de iuj kantoj / Кажись, тут учат каким-то песням


Iu japana prezentaĵo / Презентация чего-то японского


Ĵomart kaj Nataŝa / Жомарт и Наташа (дуэт из Швеции, в прошлом - наши люди :)).


Martin Wiese / Мартин Визе (Швеция, рок-группа "Persone")


Sergeo Straŝnenko / Сергей Страшненко (Латвия)


Mikaelo Bronŝtejn kaj Sergeo Straŝnenko (la biero estas nur rekvizito :)) / Михаил Бронштейн и Сергей Страшненко (пиво тут является лишь реквизитом :))


jOmO koncertas / Выступает jOmO (Жан-Марк Леклерк)


Platano el "Pafklik" / Platano из рэп-группы "Pafklik"


La halo dum iu koncerto (ŝajne, de Platano) / Зал во время какого-то концерта (кажется, Platano)


La halo dum la koncerto de jOmO / Зал во время концерта jOmO


La halo dum la koncerto de jOmO / Зал во время концерта jOmO


La nokta diskoteko / Ночная дискотека


La kongresa standardo estas transdonata al la reprezentantoj de la sekva IJK-lando / Флаг конгресса передаётся представителям страны, которая будет принимать IJK в следующем году

    eo:
Nu kaj laste - iom da galo. La surloka organizado estis ja fuŝa. La organizantoj estis perfekte nevideblaj (sufiĉas nur diri, ke la tutan organizan teamon oni povis ekvidi nur en la lasta ferma vespera koncerto). La registriĝo komenciĝis nur en la dua tago de la kongreso. En la unua tago la vespermanĝo estis prokrastita je preskaŭ unu horo pro iu organiza fuŝo. La program-tabulo estis neklara kaj ĉiam ŝanĝis sian aspekton. Sed la plej tranĉa (por mi!) fuŝo okazis dimanĉe, kiam devis okazi mia komuna koncerto kun Paŭlo Grebenjuk. Sabate vespere mi kontrolis, ke en la programo estis indikitaj koncerto de Ĵomart kaj Nataŝa je la 20-a horo kaj la nia - je la 22-a; en ordo. Sed dimanĉe vespere je la 20-a horo mi, Ĵomart, Nataŝa kaj Martin Wiese eksciis (unu de la alia, NE de la organizantoj!) ke ni ĉiuj koncertos samvespere. Fek, estas la unua fojo, kiam mi mem estis devigita skribi la anoncon por la programtabulo pri tio, ke okazos la koncerta maratono kun mia persona partopreno (komence koncertis Ĵomart kaj Nataŝa, poste Martin, kaj poste - ni). Kompreneble, nia koncerto pasis iom malpli energie, ol mi esperis (kaj ni, kaj la publiko estis jam lacigitaj), sed tamen ni pli-malpli sukcesis (pli da informoj ankoraŭ sekvos).

    ru:
Ну и напоследок - немножко дёгтя. Организация самого мероприятия была, скажем честно, халтурной. Организаторы были совершенно невидимы (достаточно сказать, что всю орг. команду мы увидели лишь на последнем закрывающем вечере). Регистрация началась только на второй день конгресса. В первый день ужин был задержан почти на час из-за каких-то глюков. Доска объявлений была малопонятной и постоянно меняла свой вид. Но самый болезненный (для меня!) прокол случился в воскресенье, когда должен был состояться наш общий концерт с Пашей Гребенюком. В субботу вечером я проверил, что в программе указаны концерт Жомарта и Наташи в 20 часов и наш - в 22 часа; без проблем. Но в воскресенье вечером в 20 часов я, Жомарт, Наташа и Мартин Визе узнали (друг от друга, НЕ от организаторов!), что мы все будем выступать в один и тот же вечер. Млять, впервые в жизни мне пришлось самому писать объявление о "концертном марафоне" с моим собственным участием (сначала выступили Жомарт и Наташа, потом Мартин, а потом - мы). Разумеется, наш концерт прошёл несколько менее энергично, чем я надеялся (и мы, и публика были уже уставшими), но мы, однако, выступили более-менее успешно (подробности ещё воспоследствуют).
La verda popolo atendas la unuan vespermanĝon / Народ терпеливо ждёт первый ужин


La drinkejo / Наша пивная

    eo:
Pliaj interesaĵoj kaj detaloj/fotoj pri la kongreso ankoraŭ sekvos!

    ru:
В блоге будет и ещё информация/детали/фото о конгрессе!

  • Current Location: дома
  • Current Mood: хорошее
Re: Об организации
Да, представить надо было, конечно. Но мне кажется, хоть кого-то из организаторов при случае в региструйо можно было найти, нет? Ко мне периодически подходили разные люди и спрашивали того или этого - ну набрать вроде несложно. Могли бы и сами набрать, но не заставлять же людей за 25 гривен карточки покупать насильно.

В общем виде программа была, но тут как бы нюанс: хорошо, можно подготовить экскурсии, запланировать спортивные мероприятия, договориться за Купалля котопо. Но: как можно чётко спланировать лингвофестиваль или шахматный турнир, если не знать (хотя бы примерно), у кого накануне (не) изволит проснуться желание поучаствовать? Мастер-классы и утренние занятия часто отменялись по вине самих же конгресантов: тот, кто должен был их вести, после ночной дискотеки проспал / забыл / забил и т.п. Уследить за всеми подобными манёврами - задача, мягко говоря, нетривиальная.
Re: Об организации
Дык а откуда простому люду знать, кто организанто, а кто просто в регистрейо тусит?

Для того, чтобы отслеживать подобные нюансы, надо либо лично подходить ко всем руководителям отдельных програмеров, либо регулярно делать "gravajn anoncojn" с просьбами о том-то и о том-то. Как мне кажется, на нашем конгрессе не было ни того, ни другого. Это я, как дурак, уж прошу прощения, несколько раз подходил к организаторам, чтобы уточнить, когда будут мои концерты, где и во сколько. В худшем случае мне отвечали, что они не в курсе, и что мне следует подойти к кому-то другому. В лучшем случае мне отвечали, что всё будет хорошо, но, как показала практика, всё вышло хуже, чем хотелось бы. Отдельно порадовал ужас организаторов, когда в первый день выяснилось, что я приехал без гитары. Тоже мне новость - Я ВСЕГДА ЕЗЖУ БЕЗ ГИТАРЫ и, кроме того, предупреждал Линецкого, что именно так всё и будет в этот раз. Линецкий выпал (это не его вина, разумеется) - и всё развалилось. Это ли нормальная организация?
Re: Об организации
Gravaj anoncoj - это хорошее дело, но за весь конгресс ни разу не было случая, чтобы прямо-таки все собрались вместе. Можно, конечно, в обеденный перерыв каждые десять минут что-то объявлять, но это, по-моему, уже слишком. Не раз старались и конгресантойн искать, чтобы спросить / предупредить / узнать, но опять же, телефонной связи со всеми не было, а так кто-то купаться пошёл, кто-то вообще непонятно где. Подозреваю, что если бы каждому ещё на открытии сказали, что, мол, твой мастер-класс в субботу в 16:00, то, наверное, было бы больше порядка, но многие же изъявляли желание выступить / рассказать и т.п. прямо на ходу; увы, тут всего не спланируешь.

На самом деле я далёк от мысли, что организация была нормальной. Это мой первый конгресс, плюс бразилец сказал, что на Кубе всё было хуже, - вот, возможно, я и расслабился :). А так - догадываюсь, конечно, что в Германии нашли бы пути организовать всё куда чётче. Ну что ж, будем учиться.
Re: Об организации
Ну, на всех остальных конгрессах, где я был, как-то ведь получалось? Опять же, отсутствие большого зала - естественно, что всех конгрессан и не соберёшь.

Вообще интересно, кто из членов LKK участвовал в каких-либо других конгрессах? Оксана Миргородская jes ja участвовала, но кто ещё?