Аватара 2013

La unuaj impresoj pri la IJK / Первые впечатления об IJK

    eo:
Indas, dum ankoraŭ freŝas la rememoroj, almenaŭ skize priskribi miajn impresojn pri la ĵus okazinta IJK. Plej verŝajnas, ke mi ankoraŭ blogumos pri tio (kaj ankaŭ montros iom da pliaj fotoj), sed ĉi-foje mi penu fari almenaŭ superrigardon pri la temo. Al kiu estas interesaj miaj impresoj - tiu estas bonvena en la kaŝparto. Sur la foto estas jOmO kaj mi kun mia ŝamana tamburino :).

    ru:
Стоит, пока ещё свежи воспоминания, хотя бы кратко описать мои впечатления о только что закончившемся IJK. Весьма вероятно, что я ещё буду писать о нём (а также покажу ещё фото), но сейчас я постараюсь дать хотя бы обзорную картину. Кому интересны мои впечатления - прошу под кат. На фото - jOmO (французский исполнитель Жан-Марк Леклерк) и я со своим шаманским бубном :).


    eo:
La ĝenelaraj impresoj pri la aranĝo estas ja pozitivaj (nu, ja malfacilus atendi ion alian). Tamen, se esti objektiva, evidentas ja, ke kaj la preparlaboroj, kaj la surloka organizado estis ne sufiĉe bonaj. La fakto, ke la ĉefa motoro de la organiza teamo, Mikaelo Lineckij, kelkajn semajnojn antaŭ la kongreso estis trafita de la kor-atako kaj ne povis partopreni la aranĝon tute ne senkulpigas la organizantojn.

Unue, pri la kongresejo. Ĝi ja evidente ne estis plej bona. Iuj eksterlandanoj plendis, ke ĝi troviĝas iom for de la centro, tamen, laŭ mi tio estis la plej malgranda problemo. La loĝkondiĉoj estis sufiĉe bonaj, kvankam la manko de kontaktilingoj en la ĉambroj estis iom perpleksa eĉ por tiel hardita sovetia homo, kiel mi. La plej evidenta miso estis manko de la granda halo - en la najbara lernejo ĝi ja estis, sed oni uzis ĝin nur 2-foje: por mia koncerto kaj por la prezentado de iuj ukrainaj muzikaj grupoj. La ceteraj amasaj kunvenoj okazis en mezgranda ĉambro preskaŭ sen seĝoj (oni sidis surplanke), kiu povis akcepti maksimume 100 homojn (sub la kondiĉo, ke ili premiĝas unu al la alia). Drinkejo estis nur vendejo de alkoholaĵoj - tute senetosa. La gufujo simple mankis eĉ malgraŭ la fakto, ke iun vestibleton oni ja baptis gufujo. Apud la kongresejo estis mezgranda stadiono, sed ĝi estis tiel neprizorgita kaj denskovrita de herboj, ke la sola programero, kiu okazis tie, estis la prezento de la ukrainaj popolaj ritoj kaj fajra spektaĵo (la anoncitan futbalan matĉon inter Ukrainio kaj la Cetera Mondo oni okazigis sur alia ludkampo, tamen ĝia kvalito estis ne multe pli bona). Feliĉe, almenaŭ la duŝejoj en la domo funkciis seninterrompe, kvankam sen la varma akvo, kio estis ŝoko por multaj eksterlandanoj. Nu, mi tute ne zorgis pri tio, ĉar la terura kieva varmego devigis min kelkfoje tage fari nur malvarman duŝon.

Plia miso estis tio, ke en la domo, kie okazis la kongreso, loĝis ankaŭ multaj flankaj personoj, kiuj rifuzis kredi, ke apud ili okazos io vere grava. Pro tio, ke la neoficiala "nokta" programo daŭris minimume ĝis la 3a horo, kelkaj malkontentuloj eĉ provis aranĝi konfliktetojn (unufoje oni eĉ vokis policon), tamen, ŝajne, malsukcese. Do, neniu suferis, sed la etoso estis iom fuŝita.

    ru:
Общие впечатления о мероприятии, конечно, положительные (трудно было бы ожидать чего-то другого). Однако, если быть объективным, очевидно, что и подготовительные работы, и организация на месте были недостаточно хороши. Тот факт, что мозг и душа команды организаторов, Михаил Линецкий, за несколько недель до конгресса слёг с инфарктом и не мог принимать участия, ничуть не оправдывает организаторов.

Итак, сначала о базе. Она явно была не самой лучшей. Отдельные иностранцы жаловались, что она находится довольно далеко от центра, однако, это, как по мне, было самой маленькой проблемой. Условия в комнатах были вполне хорошими, однако отсутствие розеток несколько озадачило даже такого закалённого "советского человека", как я. Самым явным недостатком было отсутствие большого зала - в соседней школе он был, но его использовали лишь два раза - для моего концерта и для презентации каких-то украинских музыкальных групп. Все прочие массовые собрания проходили в комнате среднего размера почти без стульев (народ сидел на полу), которая могла вместить максимум 100 человек (при условии, если те будут прижаты друг к другу). Бар был лишь местом продажи алкоголя - совершенно без необходимой атмосферы. Гуфуйо вообще не было, даже несмотря на то, что вестибюльчик у входа и получил это название. Рядом с базой был средних размеров стадион, однако, настолько запущенный и заросший травой, что единственным мероприятием, которое там проводилось, стала презентация украинских народных ритуалов и файер-шоу (заявленный футбольный матч между Украиной и Прочим Миром провели на другом поле, однако, его качество было не намного лучше). К счастью, по крайней мере душевые работали без перебоев, хоть и без горячей воды, что для многих иностранцев было шоком. Ну, мне было по фиг, так как жуткая киевская жара заставляла меня принимать несколько раз в день исключительно холодный душ.

Ещё одним недостатком было то, что в здании, где проходил конгресс, жило ещё множество совершенно левых людей, которые отказывались верить, что по соседству с ними происходит что-то действительно важное. Из-за того, что неофициальная "ночная" программа затягивалась минимум до трёх часов ночи, несколько недовольных даже пытались устраивать небольшие скандалы (один раз даже с вызовом милиции), однако, кажется, без особого успеха. В общем, никто не пострадал, но настроение было несколько испорчено.
Nia kongresejo / Наша база.


La stadiono ĉe la kongresejo / Стадион у базы


La tendarejo de la ŝparemuloj / Палаточный городок (там жили любители сэкономить)


La prezento de la popolaj ritoj / Презентация украинских национальных обычаев


Momento de la futbala matĉo; Japanio atakas! / Момент футбольного матча; Япония отакуе!


La homoj etosumas sur la ŝtuparo / Народ тусит на лестнице при входе


La halo por la komunaj programeroj (ŝajne, okazas la koncerto de Platano) / Зал для общих мероприятий (кажется, сейчас проходит концерт Platano)

    eo:
Koncerne la programon. Unuavide ĝi estis sufiĉe riĉa, tamen por mi mem (mi konfesu!) tiu ĉi kongreso estis la plej loza el ĉiuj jam vizititaj. Krom la vesperajn koncertojn mi vizitis preskaŭ nenion, do ne povas adekvate pritaksi la programon. Dum la ekskursa tago mi havis mian propran programon (vizitis la librobazaron "Petrovka" kaj kelkajn ĉiam vizitendajn lokojn en la centro de la urbo, i.a., la manĝejon "Zdorovenki buli"), do ne povas diri, ĉu la ekskursoj estis bone organizitaj kaj aranĝitaj. Dum la sporta tago mi matene iom partoprenis la ŝakturniron (unu partion mi malvenkis, unu - venkis, kaj la tria estis nula) kaj post la tagmezo iris al la apuda parko Teofanio, kie mi eĉ iom ludis volejbalon. Poste okazis la promesita futbala matĉo, kiun mi partoprenis tamen nur kiel fotisto.

Tamen ja nepras diri, ke la organizantoj evidente sukcesis pri la koncerta programo - la aranĝon partoprenis sufiĉe multaj interesaj kaj popularaj kantistoj - jOmO, Martin Wiese (de Persone), Platano (de Pafklik), Ĵomart kaj Nataŝa, Mikaelo Bronŝtejn, Sergeo Straŝnenko, Helena Melnikova... Nu ankaŭ mi kaj Paŭlo Grebenjuk ne estis troaj en tiu kompanio. Do, indas diri sinceran dankon al la organizantoj minimume pro tiu stelula partoprenantaro.

    ru:
В отношении программы. На первый взгляд она была довольно богатой, однако, для меня лично (признаюсь!) этот конгресс был самым расслабленным из всех уже посещённых. Кроме вечерних концертов я не посещал практически ничего, так что не могу оценить всю программу адекватно. В экскурсионный день у меня была своя программа (я посетил книжный рынок Петровку и некоторые особо злачные места в центре, Которые-Нельзя-Не-Посетить, в том числе и столовую "Здоровеньки були"), так что не могу сказать, насколько хорошо были организованы и проведены эти экскурсии. В спортивный день я утром принял небольшое участие в шахматном турнире (одну партию проиграл, одну выиграл, одну свёл к ничьей), а после обеда пошёл в близко расположенный парк Феофания, где даже немного поиграл в волейбол. Потом состоялся обещанный футбольный матч, на котором я, однако, играл лишь как фотограф.

Тем не менее, непременно следует сказать, что организаторам определённо удалась концертная программа - мероприятие посетило множество интересных и популярных исполнителей - jOmO, Мартин Визе (из рок-группы "Persone"), Platano (из рэп-группы "Pafklik"), Жомарт и Наташа, Михаил Бронштейн, Сергей Страшненко, Елена Мельникова... Ну, я и Паша Гребенюк тоже не были лишними в этой компании. В общем, однозначно следует сказать искреннее спасибо организаторам хотя бы за этот звёздный состав.
Metiejo pri iu popolstila manfarado / Мастер-класс о каком-то украинском рукоделии


Ŝajne, instruado de iuj kantoj / Кажись, тут учат каким-то песням


Iu japana prezentaĵo / Презентация чего-то японского


Ĵomart kaj Nataŝa / Жомарт и Наташа (дуэт из Швеции, в прошлом - наши люди :)).


Martin Wiese / Мартин Визе (Швеция, рок-группа "Persone")


Sergeo Straŝnenko / Сергей Страшненко (Латвия)


Mikaelo Bronŝtejn kaj Sergeo Straŝnenko (la biero estas nur rekvizito :)) / Михаил Бронштейн и Сергей Страшненко (пиво тут является лишь реквизитом :))


jOmO koncertas / Выступает jOmO (Жан-Марк Леклерк)


Platano el "Pafklik" / Platano из рэп-группы "Pafklik"


La halo dum iu koncerto (ŝajne, de Platano) / Зал во время какого-то концерта (кажется, Platano)


La halo dum la koncerto de jOmO / Зал во время концерта jOmO


La halo dum la koncerto de jOmO / Зал во время концерта jOmO


La nokta diskoteko / Ночная дискотека


La kongresa standardo estas transdonata al la reprezentantoj de la sekva IJK-lando / Флаг конгресса передаётся представителям страны, которая будет принимать IJK в следующем году

    eo:
Nu kaj laste - iom da galo. La surloka organizado estis ja fuŝa. La organizantoj estis perfekte nevideblaj (sufiĉas nur diri, ke la tutan organizan teamon oni povis ekvidi nur en la lasta ferma vespera koncerto). La registriĝo komenciĝis nur en la dua tago de la kongreso. En la unua tago la vespermanĝo estis prokrastita je preskaŭ unu horo pro iu organiza fuŝo. La program-tabulo estis neklara kaj ĉiam ŝanĝis sian aspekton. Sed la plej tranĉa (por mi!) fuŝo okazis dimanĉe, kiam devis okazi mia komuna koncerto kun Paŭlo Grebenjuk. Sabate vespere mi kontrolis, ke en la programo estis indikitaj koncerto de Ĵomart kaj Nataŝa je la 20-a horo kaj la nia - je la 22-a; en ordo. Sed dimanĉe vespere je la 20-a horo mi, Ĵomart, Nataŝa kaj Martin Wiese eksciis (unu de la alia, NE de la organizantoj!) ke ni ĉiuj koncertos samvespere. Fek, estas la unua fojo, kiam mi mem estis devigita skribi la anoncon por la programtabulo pri tio, ke okazos la koncerta maratono kun mia persona partopreno (komence koncertis Ĵomart kaj Nataŝa, poste Martin, kaj poste - ni). Kompreneble, nia koncerto pasis iom malpli energie, ol mi esperis (kaj ni, kaj la publiko estis jam lacigitaj), sed tamen ni pli-malpli sukcesis (pli da informoj ankoraŭ sekvos).

    ru:
Ну и напоследок - немножко дёгтя. Организация самого мероприятия была, скажем честно, халтурной. Организаторы были совершенно невидимы (достаточно сказать, что всю орг. команду мы увидели лишь на последнем закрывающем вечере). Регистрация началась только на второй день конгресса. В первый день ужин был задержан почти на час из-за каких-то глюков. Доска объявлений была малопонятной и постоянно меняла свой вид. Но самый болезненный (для меня!) прокол случился в воскресенье, когда должен был состояться наш общий концерт с Пашей Гребенюком. В субботу вечером я проверил, что в программе указаны концерт Жомарта и Наташи в 20 часов и наш - в 22 часа; без проблем. Но в воскресенье вечером в 20 часов я, Жомарт, Наташа и Мартин Визе узнали (друг от друга, НЕ от организаторов!), что мы все будем выступать в один и тот же вечер. Млять, впервые в жизни мне пришлось самому писать объявление о "концертном марафоне" с моим собственным участием (сначала выступили Жомарт и Наташа, потом Мартин, а потом - мы). Разумеется, наш концерт прошёл несколько менее энергично, чем я надеялся (и мы, и публика были уже уставшими), но мы, однако, выступили более-менее успешно (подробности ещё воспоследствуют).
La verda popolo atendas la unuan vespermanĝon / Народ терпеливо ждёт первый ужин


La drinkejo / Наша пивная

    eo:
Pliaj interesaĵoj kaj detaloj/fotoj pri la kongreso ankoraŭ sekvos!

    ru:
В блоге будет и ещё информация/детали/фото о конгрессе!

  • Current Location: дома
  • Current Mood: хорошее
Bonege!
Вау! Круто!

А с Амзеевым мне как то в прошлом веке довелось лететь в одном самолете с EOL-ы: он к себе в Чимкент (тогда он еще жил в СССР), а мне еще дальше :)
Re: Bonege!
Тоже круто! :) А вот моему напарнику, Паше Гребенюку, довелось даже спать в одной комнате с jOmO :))).
Йомарт и Наташа ничошно так поют, застал их живьем на REK.

Неужели в лабадуй не играли?
Поют они однозначно отлично, дует спетый и натренированный. Но в целом они лично мне не особо нравятся. Как-то стиль и манера не те... Правильно - Жомарт :).

В лабадуй, может, кто-то и играл, но я не видел, честно. :)
Об организации
Не то чтобы я оправдывал организаторов, но и им тоже было непросто от отсутствия нормальной связи с участниками. Оставалось надеяться только на доску объявлений (тоже, надо сказать, не самый верный способ), отсюда и чехарда с афишками.
И да, тот факт, что организаторов не было видно, как раз и подсказывает, что они постоянно решали какие-то вопросы, а не болтались без дела. Не в пивной же сидели, в самом-то деле. :)

Хотя то, что многие из этих вопросов _должны были_ решаться загодя, - тоже верно. :(
Re: Об организации
Для того, чтобы была нормальная связь, нужно было хотя бы представить всех членов LKK на открытии конгресса, как это делается на всех мероприятиях. Этого не было сделано, но вместо этого всё подряд озвучивалось на эсперанто и украинском. Зачем? :)

Опять же, на всех мероприятиях программа (во всяком случае, её костяк; и уж точно - если что-то касается мероприятий, "общих для всех") составляется загодя, по ходу дела возможны лишь косметические изменения ввиду форс-мажорных обстоятельств. Тут же, похоже, не было сделано ничего подобного.

Я ничуть не хочу ругать организаторов - в конце концов, действительно была проделана громадная работа. Но критиковать есть за что.
(Anonymous)
Dankon Pauxlo! Al mi tre placxas via prezento pri la Kongreso.Kun bedauxro mi eksciis, ke la cxeforganizanto Mikaelo Lineckij ekmalsanis gxuste antaux la Kongreso.Tio certe influis la kvaliton de la organizo.Kaj ne malgravan rolon ludas ankaux malkonkordo inter ukrainaj "samideanoj", kiuj dum tuta prepara periodo rikanis anstataux kunlabori.
Mi deziras al ukrainaj samideanoj resanigxi de troaj ambicioj kaj normale kunlabori por bono de tuta verda movado!

Vladimir Bespalov.
Jes, mi konsentas, ke la kongreso rezultus multe pli bona, sed pli da homoj partoprenu ĝian organizon anstataŭ nur kritiki.
(Anonymous)
Не соглашусь, что на кубе было хуже. Там было просто иначе и по своему круто )))
Я на Кубе не был, поэтому сравнивать и не берусь.
IJK
Проблема в том (и об этом говорили те, кто были против проведения IJK в Украине), что пока в Украине не удастся собрать команду, которая проведет Конгресс на достойном уровне.
Это требовалось доказать? Это, по-видимому, доказано.
То, что мероприятие было, в целом, очень позитивно - это 100%. По-другому не может быть, когда вместе собираются столько интересных, творческих, хороших людей.

Но тренироваться на них в организации всемирного мероприятия, не имея успешного опыта проведения хотя бы более скромного подобного мероприятия в прошлом, не имея в своем распоряжении солидных ресурсов и поддержки, не имея четкого разработанного алгоритма действий - это ИМХО неправильно.

Не имеете практики - подготовьтесь хотя бы теоретически и возьмите в команду двух-трех организаторов IJK из других стран. Если и на это нет ресурсов, браться за такое мероприятие - в значительной мере авантюра
Re: IJK
Вместо того, чтобы "доказывать" негатив, намного умнее было бы присоединиться к команде и добиваться позитива. Имхо, вина на значительной части негатива, который в итоге вышел, лежит как раз на тех, кто игнорировал конгресс.

Но и сами организаторы, конечно, тоже накосячили, тут вопросов нет.
Можно несколько вопросов/замечаний?
1. Где будет IJK в следующем году?
2. А как это пиво может быть реквизитом? :)
3. Подыгрывать JoMo на бубне - это здорово! (лето прошло не зря:))
4. Спасибо за фотографии - приятно найти знакомые лица))
0. Можно, конечно :).
1. В Японии. И я туда не попаду при всём желании (ну, если только не разбогатею внезапно и крупно).
2. Они пели песню на стихи Бронштейна "Разговор на кухне" (или "Застольный разговор", не помню уж точно), где отец беседует с сыном. Всё заканчивается в примирительном тоне, отец говорит, что заначил на балконе два "Портера" - тут-то они бутылки и берут в руки.
3. Ага! :)
4. Всегда пожалуйста. Ещё будет.
>unu partion mi malvenkis, unu - venkis, kaj la tria estis nula
Do vi ankaux la 3an malvenkis, cxu? Remia partio estas douna, cxar oni rcevas pro gxi duonon de poento. Nulon oni ricevas nur pro malvenko...
Ŝajne, ni jam priparolis kun vi la vorton remio/remiso - ĝi estas ege dubinda. Inter ĉiuj aliaj miaj vortaroj la plej "norma" kaj "kutima" formo por la rusa "ничья" estas "vana/nula partio" sendepende de tio, kiom da faktaj poentoj oni ricevas pro ĝi.